דינה דוידוף שוהם

דינה דוידוף שוהם

דינה דוידוף שוהם

דינה דוידוף שוהם

פרוטוקול ועדת משנה מספר 20120013 מיו":2012/12/25 עמוד 5
סעי 3 בקשה להיתר: 20120081
פרוטוקול ועדת משנה מספר 20120013 תארי : 2012/12/25
תיק בניי : 353255501
27/06/2012 :פתיחה& תארי
בעלי עניי
מבקש
דוידו/ דינה
דוידו/ אמנו
בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל
עור&
אזולאי יוסי
מהנדס
יזהר נחו"
כתובת: רחוב יסמי 13 ,שכונה: טללי (ט')
גוש וחלקה: גוש: 6846 חלקה: 47 מגרש: 2555א'
תוכניות: גז/במ/69/10
יעוד: שטח מגרש: 00.398
שימושי : מגורי" דו משפחתיי" תאור הבקשה: תוספת למבנה קיי"
מהות הבקשה
. 1 תכנית שינויי" הכוללת : תוספת מרתף וכניסה נפרדת בבית קיים + גגון כניסה+פרגולה+תוספת שטח ומרפסות בקומה
 א'+חדר בחלל גג ומרפסת לא מקורה+שינויי" בחזיתות, ביח"ד אחת (חצי מדו משפחתי).
. 2 בקשה להקלות:
 ! כניסה חיצונית למרת/
 ! הגבהת חלו במרת/ מגובה 40.0 מ' לגובה 00.1 ' מ
המלצות
לאשר הבקשה כולל ההקלות.
ההיתר יוצא בכפו/ לתשלו" היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליו הדרישות והערות טכניות.
החלטות
לאשר הבקשה כולל ההקלות לכניסה חיצונית למרת ולהגבהת החלו במרת לגובה 00.1 '. מ
ההיתר יוצא בכפו לתשלו היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליו הדרישות והערות טכניות.